Meervoudige intelligentie

In Kindcentrum Johan Friso vinden we niet alleen rekenen en taal belangrijk. We willen graag kinderen aanspreken op hun mogelijkheden en interesses, maar ook de onmogelijkheden versterken. Het team en de kinderen zijn de eerste stappen aan het zetten om de 8 intelligenties van Dr. Spencer Kagan vorm te geven binnen het onderwijs.

Het intelligentiequotiënt van een kind wordt bepaald aan de hand van toets resultaten op het gebied van taal, logisch denken en een beetje ruimtelijke oriëntatie. Howard Gardner beschreef acht intelligenties, waaronder de intelligenties die bepalend zijn voor het IQ. Er zijn minstens vijf intelligenties meer dan die gemeten worden om het IQ te bepalen. Scoor je nu net op de IQ intelligenties laag en op de rest hoger, dan heb je een laag IQ en kan je toch behoorlijk intelligent zijn. Leraren die met Meervoudige Intelligentie rekening houden zijn niet zo erg geïnteresseerd in hoe intelligent kinderen zijn. Zij willen vooral weten hoe kinderen intelligent zijn. Door hiermee rekening te houden stimuleren zij dat kinderen regelmatig hun sterk ontwikkelde intelligenties kunnen gebruiken bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Spencer Kagan ontwikkelde een werkwijze die het mogelijk maakt in de dagelijkse lessen rekening te houden met alle intelligenties waardoor de ontwikkeling van al die intelligenties wordt gestimuleerd. De 8 intelligenties Woordknap
Een kind dat sterk verbaal-linguïstisch intelligent is, richt zich primair op taal; op dat wat hij of zij hoort en op wat gezegd wordt. Dit kind geniet van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het is gevoelig en ontvankelijk voor talige informatie en heeft als het ware een 'radar' om nuances en niveaus in taaluitingen snel aan te voelen. Je doet deze kinderen een plezier met taallessen en het gebruiken van taal (mondeling en schriftelijk) als middel bij het uitvoeren van allerlei soorten leeractiviteiten. Deze intelligentie drukt zich onder meer uit in het vertellen van verhalen en grappen, discussiëren, gedichten schrijven en voordrachten houden. Sophie is iemand met een sterk ontwikkelde verbaal-linguïstische intelligentie.
Zij richt zich op taal, wat ze hoort, op wat er gezegd wordt. Ze luistert naar de manier waarop de kinderen zich uitdrukken, wat ze precies zeggen en hoe ze hun belevingen, gedachten en gevoelens verwoorden. Sophie let op taalpatronen en intonatie.

Rekenknap

Een kind dat sterk logisch-mathematisch intelligent is, geniet van het oplossen van problemen en het vaststellen van verbanden. Typerend voor deze intelligentie is o.a. het creëren van, denken over en oplossen van problemen; het analyseren van objecten en situaties; het gebruik maken van abstracte symbolen; het ontdekken en gebruiken van algoritmes en het planmatig problemen aanpakken.
Je doet deze kinderen een plezier door ze planmatig problemen op te laten lossen en ze objecten en situaties te laten analyseren. Zij voelen zich immers aangetrokken tot cijfers, verbanden en problemen.
Mirjam is iemand met een sterk ontwikkelde logisch-mathematische intelligentie. Zij voelt zich van nature aangetrokken tot en op zijn gemak met allerlei soorten rekenopgaven, puzzels, logische problemen en dat soort dingen. Ze is goed in cijferen en hoofdrekenen. Ze heeft bovendien een sterke affiniteit met een logische, planmatige benadering van allerlei soorten vragen en problemen.

Beeldknap

Een kind dat sterk visueel-ruimtelijk intelligent is, geniet van ontwerpen, tekenen, kleuren, combineren, objecten ordenen, poppetjes en figuurtjes tekenen en heeft vaak een goed richtingsgevoel.
Je doet deze kinderen een plezier als ze zich kunnen uitdrukken door collages te maken, decoreren, pagina's op te maken en landkaarten te maken. Zij voelen zich immers aangetrokken tot ruimtelijke relaties, vormen, kleuren, grootte en richting.
Samuel is iemand met een sterk ontwikkelde visueel-ruimtelijke intelligentie. Hij concentreert zich allereerst op ruimtelijke verhoudingen, op kleuren en op vormen. Zijn oog valt van nature op de ruimte die hij betreedt, de onderlinge verhoudingen van objecten in die ruimte, visuele patronen (bijvoorbeeld in behang, plafonds, enz. enz.), inrichting, kleurarrangement, de wijze waarin de ruimte en de inrichting vormgegeven is. Hij heeft een sterk ontwikkeld oog voor visuele elementen, visuele informatie. Hij kan in gedachten driedimensionale oplossingen voor ruimtelijke vragen en problemen visualiseren en voor zich zien hoe 't zal worden.

Muziekknap

Een kind dat sterk muzikaal-ritmisch is, geniet van het luisteren naar en/of het maken van muziek in velerlei vormen en waardeert muziek in het algemeen.
Je doet deze kinderen een plezier door ze een muziekinstrument te laten spelen, liedjes te zingen en melodieën en teksten te laten componeren.
Lucas is iemand met een sterk ontwikkelde muzikaal-ritmische intelligentie. Hij 'denkt' muzikaal. Dikwijls hoort hij muziek in zijn hoofd. Vaak heeft hij muzikale associaties, fluit, zingt, neuriet hij. Ook drumt hij op en met alles wat los en vast zit. Ritmes trommelen met z'n vingers, dat soort dingen. Hij neemt graag deel aan muziekactiviteiten, voordrachten, musicals e.d.

Beweegknap

Een kind dat sterk lichamelijk-kinestetisch is, geniet van fysieke activiteiten, praktische 'doe'-activiteiten, toneelspelen en het ontwikkelen van fysieke vaardigheden.
Je doet deze kinderen een plezier door het leren te baseren op fysieke ervaringen. Lichamelijk-kinesteten voelen zich immers aangetrokken tot beweging, lichaamstaal, practische handelingen en doe-activiteiten.
Naomi is iemand met een sterk ontwikkelde lichamelijk-kinestetische intelligentie. Zij focust vaak als eerste op de lichamelijke indrukken van kinderen... de manier waarop ze in hun vel steken, bewegen, zich fysiek uitdrukken: wat hun lichaamstaal voor informatie geeft. Ze geeft kinderen graag de gelegenheid actief bezig te zijn. "Materiaal moet je voelen, ervaren, manipuleren en bewerken" is haar uitgangspunt. En van leren met hoofd, hart en handen vindt ze die handen wel heel belangrijk.

Natuurknap

Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich sterk aangetrokken tot planten, dieren, landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze intelligentie is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te classificeren.
Je doet deze kinderen een plezier door ze activiteiten te laten doen met betrekking tot het verzamelen, analyseren, bestuderen en zorgen voor planten en dieren.
Susanne is iemand met een sterk ontwikkelde naturalistische intelligentie. Zij voelt zich spontaan aangetrokken tot natuurlijke elementen in de omgeving. Ze reageert als vanzelf op allerlei natuurlijke stimuli. Ze herkent en classificeert vrij specifieke soorten en heeft oog voor detail.

Mensenknap

Een kind dat sterk interpersoonlijk is, geniet van werken met, zorgen voor en leren met anderen. Ze hebben een natuurlijke radar voor behoeften, intenties, gevoelens en wensen van anderen en stemmen daar gemakkelijk op af.
Je doet deze kinderen een plezier door ze te laten communiceren, contact te hebben en ervaringen uit te wisselen met derden.
Eric is iemand met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke intelligentie. Hij let als eerste op non-verbaal gedrag, op wat kinderen uitstralen. Of ze zich prettig voelen of juist niet, of ze aandacht voor elkaar hebben. Hij is ook geïnteresseerd in hoe de kinderen samenwerken, hoe ze rekening houden met elkaar. Eric let op welbevinden en betrokkenheid. Op sfeer en groepsklimaat.

Zelfknap

Een kind dat sterk intrapersoonlijk is, geniet van afzondering, stilte, contemplatie, reflectie en van de gelegenheid om innerlijke ervaringen en gedachten te kunnen verkennen.
Je doet deze kinderen een plezier door bij het leren een beroep te doen op stemmingen, herinneringen, intuïties, waarden, gevoelens en fantasieën.
Harrie is iemand met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie. Hij is veelvuldig in contact met zijn 'binnenwereld', zoals hij dat graag noemt; de continue stroom van gedachten, gevoelens, impressies, stemmingen, waarnemingen. Daar neemt hij graag de tijd voor. Stilstaan bij jezelf, weten wat er in je leeft, bewustworden van en focussen op je gewaarwordingen, dat leeft voor hem. Stiltetijd; tijd om dingen rustig op een rijtje te zetten, aandacht voor jezelf vindt hij dan ook heel belangrijk.

Kindcentrum Johan Friso biedt passend onderwijs
op de basisschool!