Nieuws

Kindcentrum Johan Friso krijgt nieuwbouw!


Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2021 13:14.

We hebben goed nieuws dat we graag met u allen delen. Er zal nieuwbouw worden gerealiseerd voor Kindcentrum Johan Friso!

Hieronder leest u dit in het persbericht namens Accrete en de gemeente, dat via meerdere mediakanalen zal worden gedeeld:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Locatie voor nieuwbouw Kindcentrum Johan Friso
De plek van de huidige Emmaschool in Steenwijk is in beeld als locatie voor de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso. Dat hebben de gemeente Steenwijkerland en schoolbestuur Accrete besloten. Onlangs gaf de gemeenteraad Stichting Op Kop toestemming om de Emmaschool op te heffen. Hierdoor komt het schoolgebouw, waar tot een aantal jaren geleden ook de voormalige Wegwijzer (nu de Zuidwester) gevestigd was, leeg te staan. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het huidige pand van Kindcentrum Johan Friso is sterk verouderd. In het ‘integraal huisvestingsplan onderwijs’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben we gekozen voor nieuwbouw. De locatie van de Emmaschool is hier een prima plek voor. Het bestemmingsplan hoeft er niet voor te worden gewijzigd, want het heeft nu ook al een maatschappelijke bestemming. We kunnen dus snel schakelen.’
Ook schoolbestuur Accrete laat bij monde van Jan Spanjer weten blij te zijn met de locatie. ‘Een mooie plek en een groot terrein waar we letterlijk de ruimte krijgen. Daar kunnen we echt mee uit de voeten. Dat de locatie op korte termijn beschikbaar is, is voor ons ook een plus.’
De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. De nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso op de genoemde locatie geeft ook een impuls aan de toekomstige wijkvernieuwing van De Gagels. Hiervoor wordt in het nieuwe jaar gestart met het opstellen van een wijkvisie. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwbouw rond 2022/2023 worden gerealiseerd."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrondinformatie inzake het persbericht hierboven

Zoals hierboven genoemd is er letterlijk veel ruimte (in oppervlakte) voor de ontwikkeling van een nieuw Kindcentrum op de locatie. Het terrein komt op korte termijn beschikbaar en is in eigendom van de gemeente. Als onderdeel van het toekomstige project wijkvernieuwing voor de Gagels kan het nieuw te bouwen IKC (Integraal Kindcentrum) als katalysator werken voor een positieve boost in de wijk! De locatie aan de Schaepmanstraat (waar we nu zitten) is in ruimte te beperkend voor realisatie van IKC gezien de groeiprognose (aantal leerlingen) voor komende jaren. Terrein bij Betap/Crilux is niet in eigendom van de gemeente en de woonstichting (grondeigenaar) heeft volledig woningbouw gepland. Daar is dus geen beschikbare grond en werving van grond is financieel niet haalbaar voor de gemeente. Dit had onze voorkeur wegens de centrale ligging in ons voedingsgebied, maar dit is niet mogelijk gebleken.

Met een plek in de wijk de Gagels met veel ruimte en met realisatie op korte termijn is dit een grote en concrete stap richting voor de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso!Question & Answer
Nu de locatie voor de nieuwbouw in beeld is, zullen er meerdere zaken concreet worden opgepakt. Mogelijk roept e.e.a. vragen op, zoals: welke fase(s) volgen er? Hoe worden ouders en leerlingen bij de bouw betrokken en geïnformeerd? Wat komt er in het gebouw, alleen school of ook opvang? En meer.
Om alvast een aantal vragen te beantwoorden:

Alleen basisschool of ook opvang?
Als Accrete willen we naast onderwijs ook investeren in huisvesting voor Kinderopvang/peuteropvang/BSO. We zijn namelijk een IKC, dat wil zeggen: een Integraal Kindcentrum. Vanuit deze integrale benadering zien wij Onderwijs en Opvang als één geheel.

Nieuw onderzoek naar leerling prognoses
Er zal in opdracht van de gemeente opnieuw onderzoek worden gedaan naar leerling prognoses voor de lange termijn. Recente ontwikkelingen met plannen voor meer woningbouw in de omgeving van de school hebben namelijk invloed op de bestaande prognoses. De uitkomsten daarvan zijn richtinggevend voor de capaciteit van de huisvesting voor basisonderwijs.

Hoe verloopt informatievoorziening naar ouders, leerlingen en externen?
Middels de digitale nieuwsbrieven zullen wij trachten u zo volledig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw. Bij de MR en de OC zal dit onderwerp hoog op de agenda staan. Er worden reeds voorbereidingen getroffen voor een thema-avond voor de MR&OC in januari met de nieuwbouw als centraal thema. Met het team gaan we aan de slag met het zgn. ‘Programma van Eisen’, waarin inhoudelijke wensen en eisen worden beschreven voor het gewenste resultaat. Daarbij zal ook zeker input worden verzameld vanuit onze leerlingen en vanuit de oudergeledingen.

Is er al iets bekend over de genoemde wijkvernieuwing van de Gagels?
Begin 2021 zal er worden gestart met het opstellen van een wijkvisie voor de Gagels. Wij zullen als Kindcentrum Johan Friso nauw worden betrokken bij dit proces. Zodra wij u hier meer concreets over kunnen delen, dan zullen wij dit zeker doen.

Hoe zit het met de verkeersveiligheid op de bestemde locatie voor nieuwbouw?
De verkeersveiligheid is voor ons en voor de gemeente een belangrijk thema. De gemeente stimuleert het fietsend en lopend naar school gaan. Hiervoor zijn goede en veilige fiets- en voetpaden van belang.
De afgelopen periode heeft een werkgroep zich gebogen over de verkeersveiligheid bij de Kallenkoterallee. De werkgroep bestond uit enkele aanwonenden van de Kallenkoterallee; een voormalig verkeersouder van onze school; afvaardiging van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Steenwijkerland; de wijkagent en afvaardiging van de gemeente. De resultaten hiervan zijn middels een papieren nieuwsbrief bij de bewoners van de Gagels en Kallenkoterallee verspreid. De inspanning hebben geleid tot maatregelen die de situatie verbeteren, waarvoor onze complimenten.
Voor de verkeersdoorstroming op de beoogde locatie voor de nieuwbouw dienen er wat ons betreft nog meer aanvullende maatregelen te worden getroffen om veilig de Kallenkoterallee over te kunnen steken. Dit om kinderen vanuit de omliggende wijken veilig met de fiets naar school te kunnen laten gaan. Hierover heeft reeds een eerste overleg plaatsgevonden met vertegenwoordiging van de gemeente.
De verkeersveiligheid zal als belangrijk aspect worden meegenomen in de nieuwbouw.


Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op.

Hartelijke groeten,

Namens het team,
Harm Jan Jaarsma

Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!