Nieuws

Ontwikkelingen nieuwbouw: heroverweging locatie


Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2022 09:51.

Op vrijdag 11 februari 2022 hebben de ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen een brief ontvangen met een uitgebreide toelichting over de in de media genoemde heroverweging voor de locatie van de nieuwbouw. Hierbij een iets verkorte weergave.

Stukje geschiedenis
In maart 2019 is een ‘actualisatie locatieonderzoek’ uitgebracht door een extern bureau, in opdracht van gemeente Steenwijkerland. In die fase zou er nog sprake zijn van het bouwen voor 2 scholen op één locatie (Kindcentrum Johan Friso en de Emmaschool). In het locatieonderzoek werden 4 locaties onderzocht, te weten:
- locatie Emmaschool/Wegwijzer
- huidige locatie Kindcentrum Johan Friso
- locatie Sportlust/Betap Crilux
- locatie voormalig militair opslagterrein

Onze huidige locatie aan de Schaepmanstraat bleek te beperkt in oppervlakte voor de nieuwbouw met het oog op de groeiprognoses. Hiermee was dit als optie komen te vervallen. De locatie voormalig militair opslagterrein is voorlopig niet beschikbaar voor herontwikkeling en is daarmee ook geen realistische optie. In het betreffende locatieonderzoek stond opgetekend dat het bestuur van Accrete voorkeur heeft uitgesproken voor een centrale ligging van nieuwbouwlocatie in het totale voedingsgebied. Wij hebben onze voorkeur toentertijd uitgesproken voor de locatie Sportlust/Betap Crilux.

In vogelvlucht wat er in tussentijd heeft plaatsgevonden in het proces om te komen tot een geschikte locatie: medio 2020 werd duidelijk dat de Emmaschool zou gaan sluiten. Dit is uiteindelijk ook zo geschied aan het einde van schooljaar 2020/2021. Hiermee werd duidelijk: er zou wel nieuwbouw komen, maar dan alleen voor Kindcentrum Johan Friso. In het najaar van 2020 hebben er ambtelijke gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordiging van Accrete (dhr. J. Spanjer en ondergetekende) om de locatie voor de nieuwbouw te bespreken. Daaruit is voortgekomen dat de locatie Emmaschool/Wegwijzer de bestemde locatie zou worden voor de nieuwbouw. De situatie was dat er op de locatie van de Emmaschool bijna gelijk gebouwd kan worden. De bestemming hoeft niet te worden gewijzigd en het terrein zou vrij snel beschikbaar komen. Binnen 2 jaren zouden we de nieuwbouw gerealiseerd kunnen hebben. De locatie Sportlust/Betap Crilux leek hoogst onzeker en we dienden sowieso rekening te houden met 5 jaren extra (dus circa 7 jaren vanaf 2020 geteld) voordat nieuwbouw daar gerealiseerd kon zijn. Aangezien de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw dan onderdeel zou worden van een totaal stedenbouwkundig plan (waarvan men toen nog niet kon weten dat dit later in een enorme stroomversnelling zou komen).

Gezien de leeftijd van ons huidige gebouw, de beperkte ruimte om nog te kunnen groeien en ook het feit dat nieuwbouw voor iedereen die zich verbonden weet aan de school aan heel lang op zich heeft gewacht, konden we het ons niet permitteren om te kiezen voor een scenario van 7 jaren wachten, daarbij omhuld met onzekerheden. Om deze redenen zijn wij bestuurlijk akkoord gegaan met de voorgestelde locatie, onder voorwaarde van een goede verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de kinderen uit ons totale voedingsgebied.

Een jaar later
Sprongetje in de tijd: najaar 2021 blijkt de ontwikkeling van het terrein bij Sportlust, Betap Crilux (en in een later stadium ook het defensieterrein) een enorme versnelling te ondergaan wegens de grote vraag om meer woningen in de gemeente Steenwijkerland.
Deze recente ontwikkelingen hebben voor ons geleid tot een verzoek de locatie voor de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso te heroverwegen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente. Het belang van een goede verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de kinderen uit ons totale voedingsgebied wegen hierin mee. We zien hierin echt beperkingen in de beoogde locatie Emmaschool/Wegwijzer. Een beperkte vertraging in realisatie van nieuwbouw in het deelgebied Betap/Crilux zou voor ons aanvaardbaar zijn.
Hiermee dus meerdere argumenten om samen met de gemeente de locatie zorgvuldig te heroverwegen. Ik verwacht hier in het voorjaar meer duidelijkheid in te krijgen. We maken een keuze voor de komende 50 jaar!


Met vriendelijke groet,

Harm Jan Jaarsma
Directeur Kindcentrum Johan Friso

Kindcentrum Johan Friso biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!